Anemi – Blodbrist, brist på röda blodkroppar.

Allogen – Vid en allogen transplantation doneras stamceller från en annan person.

Autolog – Vid en autolog transplantation tas stamceller från den egna kroppen. 

Benmärgsprov - Eftersom blodkropparna bildas i benmärgen tas prov från bäckenbenet under lokalbedövning.

Biverkningar – Oönskade effekter av ett läkemedel, till exempel illamående.

Blodplättar - En typ av blodkropp som gör att blodet koagulerar.

Complete Response (CR) – Effekt där behandling gett fullständigt terapisvar på M-komponenten i blodet eller urinen, och benmärgen innehåller mindre än 5% plasmaceller.

CRP-värde – Vanligtvis kallat snabbsänka. Mäter halten av ett protein i blodet som ökar vid inflammation och infektion. Normalvärde är under 10mg/L.

CVK (central venkateter) en mjuk, tunn, flexibel slang som placeras i en stor ven i kroppen och finns kvar där så länge som den behövs. CVK:ns yttre ände kan anslutas till en spruta eller en infusionsslang för administrering av läkemedel eller för att ta ett blodprov.

Cytostatika – En kategori av cancerbehandling även kallad kemoterapi eller cellgift.

Hemoglobin – Hb är ett protein som finns i röda blodkroppar. Hemoglobinet transporterar syrgas från lungorna ut till kroppens övriga vävnader.

Högdosbehandling – Höga doser av cytostatika används för att effektivt förstöra myelomceller.

Immunoglobuliner – Blodets antikroppar.

Intravenöst –  Via en ven, normalt genom att en tunn nål förs in i en ven i handen eller underarmen.

Kronisk – Långvarigt eller livslångt hälsotillstånd.

Latent – Vilande, underliggande och dold.

Leukocyter – Vita blodkroppar.

lgG – M-komponent är en antikropp som kan ha denna klass. 

lgA  – M-komponent är en antikropp som kan ha denna klass.

Lätta kedjor – Del av antikropp, vilken kan utsöndras i urinen.

M-komponent – Vid myelom producerar de elakartade plasmacellerna en enda typ av antikropp som ökar i blodet, denna kallas M-komponent.

Magnetröntgen (MR) – Bildgivande diagnostistik med en magnetisk resonanstomograf som används för att upptäcka och lägesbeskriva vissa sjukdomar, trots namnet så används ingen röntgenstrålning.

Myelom – En cancersjukdom som uppstår i benmärgen.

Myelomceller – Plasmaceller som blivit elakartade.

Multipel – Flera.

Partiell Respons (PR) – Symptomen har lindrats och blodkroppsvärden har återställts men mängden myelomceller i benmärg och skelett har minskat men man kan fortfarande se tecken på myelom i provsvar.

Plasmaceller – En typ av vita blodkroppar som produceras i benmärgen.

Perifera nervsystemet – Alla delar av nervsystemet som inte hör till hjärnan eller ryggmärg.

Perifer neuropati – Ett problem med nerverna som för information till och från hjärna och ryggmärg, kan upplevas som domningar och stickningar i händer och fötter.

PET-bilder Positronemissionstomografi som ger exakta bilder. 

Plasmocytom – Knutor eller ansamlingar utanför benmärgen.

Pneumokocker En vanlig bakterie inom släktet streptokocker.

Röda blodkroppar – Transporterar syre runt till hela kroppen.

Subkutan port (port-à-cath) – En liten rund dosa i metall eller plast med ett gummimembran som placeras under huden vid en kort operationsprocedur.

VGPR Effektmått där symptomen är borta och att blodvärdena har återställts.

Trombocyter – Blodplättar, blodkroppar som gör att blodet koagulerar vid blödning.

Trombosbenägenhet – Risk för blodproppar.

Tumörceller – Celler som delar sig okontrollerbart.

Vita blodkroppar – Ingår i immunförsvaret.

Denna sida ses bäst i Internet Explorer 10.0 eller senare | © Janssen-Cilag AB 2020 - Senast uppdaterad:15.06.2020 | Denna webbplats är upprättad av Janssen-Cilag AB, som ansvarar för innehållet | Janssen-Cilag AB * Box 4042 * SE-16904 Solna | Tel: +4686265000 | SMS: +46730120847 | Fax: +4686265100 | Mail: jacse@its.jnj.com | Den är avsedd för personer bosatta i Sverige